OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
ZAŁOŻENIE I PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

Doradzimy jak założyć spółkę prawa handlowego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Gdy zaistnieje taka potrzeba przeprowadzimy wszelkie wyQmagane przez prawo czynności związane z założeniem spółki cywilnej lub spółki handlowej (np. założenie spółki z o.o.), w tym złożymy odpowiednie wnioski rejestrowe zarówno do Sądu Rejestrowego jak i do innych organów, takich jak Urząd Skarbowy. Po wykonaniu przez nas wszystkich czynności spółka będzie gotowa do prowadzenia działalności.


SPORZĄDZENIE UMOWY SPÓŁKI

Jako, że umowa jest podstawą funkcjonowania spółki, musi być sporządzona z najwyższą starannością. Wszelkie braki w zakresie wymogów formalnych takiej umowy, wstrzymują, a czasami nawet uniemożliwiają przeprowadzenie prawidłowego postępowania rejestrowego przed Sądem. Gdy już założymy spółkę, przez cały okres jej funkcjonowania niezbędnym będzie podejmowanie szeregu czynności, które wymagają zachowania określonej formy. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Belczyka poprowadzi stałą obsługę spółki prawa handlowego. Wówczas kancelaria sporządzi projekty uchwał wymaganych przez przepisy prawa takich jak uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielenia absolutorium, czy w sprawach podziału zysku spółki.


LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

Gdy spółka nie osiąga zamierzonych celów, gdy jeden ze wspólników zmarł, a także w każdej innej sytuacji przewidzianej przez prawo, gdy zachodzi konieczność zlikwidowania spółki, Kancelaria zajmie się wszystkimi czynnościami niezbędnymi dla prawidłowego rozwiązania spółki. Pomożemy przebrnąć przez niezwykle skomplikowany proces likwidacji.
 
 
PRAWO KARNE
 
OBRONA PODEJRZANEGO I OSKARŻONEGO

Ważne jest, aby na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonym jeszcze przed wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu, podejrzany o popełnienie przestępstwa korzystał z pomocy adwokata, który udzieli pierwszej porady prawnej jeszcze przed wykonaniem pierwszych czynności przez organy ścigania z jego udziałem. Każda decyzja podjęta przez podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego lub oskarżonego na etapie postępowania sądowego może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a co za tym idzie może decydować o ukaraniu karą np. pozbawienia wolności. Podkreślenia wymaga, że proces karny jest niezwykle skomplikowany pod względem formalnym, procedura podlega częstym nowelizacjom. Tym bardziej zasadne jest zasięgnięcie pomocy adwokata, który jest specjalistą od prawa karnego. Nawet jeżeli wina oskarżonego, który przyznał się do popełnienia przestępstwa nie budzi wątpliwości, nasza pomoc może znacząco wpłynąć na wymiar kary. Kancelaria podejmie się reprezentacji podejrzanego na każdym etapie postępowania. Poprowadzimy postępowanie w taki sposób aby prawa podejrzanego były jak najlepiej respektowane.


REPREZENTACJA POKRZYWDZONEGO

Jeżeli zostałeś natomiast poszkodowany przestępstwem pamiętaj, że w postępowaniu karnym pokrzywdzony posiada wiele uprawnień, dzięki którym może doprowadzić zarówno do skazania winnego, jak i do uzyskania odszkodowania od sprawcy. Ważne jest, aby już bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa na twoją szkodę zgłosić się do naszej Kancelarii.
NIERUCHOMOŚCI
USUNIĘCIE NIEZGODNOŚCI TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ

Dla każdej odrębnej nieruchomości zakładana jest odrębna księga wieczysta, w której ujawniany jest stan prawny nieruchomości, w tym dane właścicieli, obciążenia prawami rzeczowymi lub niektórymi prawami ze stosunków obligacyjnych etc. Niekiedy jednak stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest niezgody z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Wówczas koniecznym jest wystąpienie z pozwem o usunięcie tejże niezgodności. Jako że żądanie pozwu w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym powinno być skonkretyzowane jednoznacznie i precyzyjnie, w zasadzie tak, aby mogło być przeniesione w postaci gotowej do sentencji orzeczenia sprawy tego rodzaju należą do jednych z najtrudniejszych. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Belczyka reprezentuje klientów w sprawach o usunięcie niezgodności między treścią księgi wieczystej a jej rzeczywistym stanem prawnym, a także pomaga dokonać odpowiednich wpisów w księdze wieczystej.


OCHRONA WŁASNOŚCI

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości natomiast osoby trzecie ingerują w twoje prawo własności pamiętaj, że prawo własności ma charakter bezwzględny i jest skuteczne wobec wszystkich uczestników obrotu prawnego. Gdy więc zostaniesz pozbawiony posiadania swojej nieruchomości, albo osoby trzecie w inny sposób naruszają twoją własność możesz skutecznie bronić się występując ze odpowiednimi roszczeniami. Osoby trzecie są zobowiązane szanować twoje prawo własności, a my pomożemy wyegzekwować ten obowiązek występując ze stosownym powództwem. W przypadku bezprawnego pozbawienia cię możliwości korzystania z rzeczy możesz również żądać naprawienia powstałej szkody, na który składa się wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, roszczenie o zwrot pożytków, roszczenie o odszkodowanie z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty rzeczy.


ZASIEDZENIE

Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Belczyka reprezentuje osoby chcące zasiedzieć nieruchomość bądź użytkowanie wieczyste. Jeżeli więc od wielu lat posiadasz nieruchomość, której nie jesteś jej właścicielem możliwe, że już spełniasz wszystkie przesłanki, aby uzyskać jej prawo własności. Polskie przepisy jasno wskazują, że z upływem określonego czasu samoistnego posiadania w dobrej, bądź złej wierze można nabyć własność nieruchomości. Prowadzona kancelaria zbada dokumenty oraz stwierdzi czy nabyłeś już własność nieruchomości albo użytkowanie wieczyste. W dalszej kolejności pomożemy poprawnie sformułować wniosek, poprowadzimy cię przez postępowanie sądowe oraz pomożemy uzyskać wpis prawa własności w księdze wieczystej.


DROGA KONIECZNA

Prowadzimy również sprawy, których przedmiotem jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Jeżeli więc nie posiadasz dostępu do drogi publicznej koniecznie skontaktuj się z nami. W porozumieniu z tobą ustalimy optymalny wariant przebiegu służebności tak, aby całe postępowanie przebiegło możliwie sprawnie i jednocześnie żeby ustanowienie drogi nie pociągało dla ciebie wysokich kosztów związanych z ustanawianiem i urządzaniem drogi. Przemyślane działania podejmowane zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym pozwolą zapewnić twojej nieruchomości dogodny dojazd do drogi publicznej.
 
ODSZKODOWANIA
Duże doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych pozwala nam udzielić profesjonalnej pomocy osobom, które chciałyby uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie ciała, błąd medyczny, odszkodowanie za zniszczone mienie, czy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ NA MIENIU

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie za uszkodzony w wypadku drogowym samochód. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno na etapie negocjacji z Ubezpieczycielem lub bezpośrednim sprawcą szkody, jak również przed Sądem. W przypadku odszkodowania za uszkodzenie samochodu odzyskamy dla Ciebie pełne odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia lub odszkodowanie z auto casco. Co ważne, wiemy jak właściwie prowadzić sprawy, w których osoba odpowiedzialna za zdarzenie nie miała ubezpieczenia, nawet jeśli było to ubezpieczenie obowiązkowe.


ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

W przypadku śmierci osoby bliskiej możesz ubiegać się o zadośćuczynienie. Jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba pomożemy w uzyskaniu stosownej a jednocześnie maksymalnie wysokiej kwoty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Pamiętaj, poza zadośćuczynieniem przysługują Ci również inne roszczenia, takie jak: zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, renta odszkodowawcza dla bliskich zmarłego, stosowne odszkodowanie związane z pogorszeniem sytuacji życiowej. 


ODSZKODOWANIE Z ZUS

Jeśli natomiast byłeś ofiarą wypadku przy pracy lub zauważyłeś objawy choroby zawodowej to również zapraszamy do kontaktu. Osobie która na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługują jednorazowe odszkodowanie z ZUS i inne świadczenia.


ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY

Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny, w tym odszkodowanie za zakażenia szpitalne m.in. wirusem HBV i HCV. Nierzadko tego rodzaju sprawy są niezwykle skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno medycznej jak i prawniczej. Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.
 
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ
 
OBSŁUGA PRAWNA PRACODAWCÓW

W ramach obsługi prawnej świadczonej dla zakładów pracy, udzielamy doradztwa prawnego w zakresie stworzenia kompleksowych przepisów wewnętrznych regulujących sprawy pracownicze i przepisów dotyczących ochrony zdrowia pracownika. Doradztwo prawne dla pracodawcy zawiera również jego reprezentację we wszelkich sporach sądowych z pracownikami. Będąc pełnomocnikiem pracodawcy zajmujemy się dochodzeniem od pracowników roszczeń związanych z bezpodstawnym porzuceniem pracy, naruszeniami przepisów prawa pracy, czy też wyrządzeniem różnego rodzaju szkód w majątku pracodawcy. Pomagamy również w sporządzeniu umów o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul zakazujących konkurencji czy też zobowiązujących do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.


POMOC PRAWNA DLA PRACOWNIKÓW

Jeżeli jesteś pracownikiem to świadczona przez nas pomoc prawna może być udzielona już na etapie zawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Na tym etapie udzielimy porady prawnej, oceniając czy pracodawca skonstruował w sposób poprawny umowę nawiązującą stosunek pracy, czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych prawem pracy oraz wskażemy, które zapisy umowy są niekorzystne dla pracownika. Pomagamy zarówno w sprawach związanych z niesłusznym i bezprawnym zwolnieniem pracownika, jak również w przypadku niewywiązywania się przez pracodawcę ze swoich podstawowych obowiązków, takich jak w szczególności terminowa i prawidłowa zapłata wynagrodzenia. Reprezentujemy również Klientów, którzy padli ofiarami mobbingu i dyskryminacji.


RENTA, EMERYTURA, ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY

Niezależnie od powyższego reprezentujemy osoby, które całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do pracy zarobkowej i chciałyby uzyskać rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reprezentujemy Klientów w sprawach o uzyskanie wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej. Udzielamy porad prawnych Klientom, którzy ulegli wypadkowi przy pracy i wspieramy ich w uzyskaniu takich świadczeń jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, czy też renta.
PRAWO RODZINNE
 
ROZWÓD

Każdy z małżonków jest uprawniony do wytoczenia powództwa o rozwód. Polskie przepisy nie wyliczają konkretnych okoliczności, które mogą stać się podstawą rozwodu. Przyjęto rozwiązanie, w myśl którego uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił „zupełny i trwały rozkład pożycia”. W każdej sprawie rozwodowej to Sąd bada i ustala, czy taki rozkład pożycia występuje. Pamiętaj, Sąd nie daje rozwodu. Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, jeżeli zostaną wypełnione pozytywne przesłanki do jego orzeczenia, przy jednoczesnym braku przesłanek negatywnych. To na adwokacie lub radcy prawnemu spoczywa obowiązek właściwej reprezentacji strony, aby ostatecznie przekonać Sąd, iż zostały wypełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu. Zlecając nam swoją sprawę rozwodową możesz być pewny, że zajmiemy się również problemami towarzyszącymi rozwodowi: ustaleniem kontaktów z dziećmi, ustaleniem władzy rodzicielskiej, określeniem wysokości alimentów, ustaleniem kto ponosi winę za rozwód.


SEPARACJA

Gdyby jednak orzeczenie rozwodu nie było konieczne natomiast zaistniałaby potrzeba orzeczenia separacji pomożemy we wniesieniu pozwu o separację, a także będziemy występować w całym postępowaniu. Separacja stanowi alternatywę dla orzeczenia rozwodu stron i pozwala na ewentualną naprawę związku. W odróżnieniu do rozwodu, separacja nie prowadzi jednak do formalnego rozwiązania związku małżeńskiego. Małżonkowie będący w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego, natomiast powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. 


ALIMENTY

Małżonkowie w czasie trwania małżeństwa są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny i jej członków (dzieci oraz małżonków). Obowiązek ten ciąży na obojgu małżonkach w równym stopniu, proporcjonalnie do ich możliwości zarobkowych i majątkowych. Jeżeli więc twój małżonek nie wywiązuje się ze swojego obowiązku pomożemy w szybkim uzyskaniu środków na utrzymanie małoletnich dzieci lub dorosłych członków rodziny. Jeżeli uważasz że alimenty wypłacane dla dziecka są zbyt niskie, wówczas zgłoś się do naszej kancelarii. Musisz wiedzieć, że w razie zmiany potrzeb jak i możliwości zarobkowych, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.


KONTAKTY Z DZIECKIEM

Kontakty z dzieckiem to jedna z najbardziej spornych i kontrowersyjnych kwestii w zakresie wzajemnych obowiązków rodzicielskich. Zabezpieczenie kontaktów minimalizuje pogłębianie się dalszego konfliktu na tym tle, daje poczucie stabilizacji zarówno uprawnionemu rodzicowi jak i samemu dziecku. Celem działań naszej kancelarii jest zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju poprzez ustalenie odpowiednich do jego potrzeb kontaktów. W razie utrudniania uprawnionemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy.


WŁADZA RODZICIELSKA

Sąd opiekuńczy może pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców, zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców, ograniczyć władzę tego rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Sąd także może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Nasza Kancelaria pomoże w uregulowaniu władzy rodzicielskiej.


PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Dla każdego z małżonków bardzo istotną kwestią zawsze pozostaje podział majątku wspólnego małżonków. Majątek można podzielić w drodze umowy lub na drodze sądowej. Momentem, kiedy podział majątku zarówno sądowy jak i umowny jest możliwy, jest chwila ustania wspólności ustawowej, która wcale nie musi oznaczać chwili ustania małżeństwa. Prowadzona kancelaria pomoże Państwu znaleźć najbardziej optymalny i korzystny sposób podziału majątku wspólnego. Efektem naszych działań będzie zabezpieczenie Państwa majątku na przyszłość.


SPRAWY SPADKOWE

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa - mogą to być nieruchomości, kosztowności, środki na rachunku bankowym, ale także długi. Pamiętaj, że w terminie do 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy masz możliwość złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku. Jest to dobry okres, aby umówić się na poradę prawną w sprawie spadku. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Kancelaria może również przygotować dla Państwa projekt testamentu, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub wytoczyć powództwo o zachowek jak również reprezentować Państwa w całym postępowaniu spadkowym.
WINDYKACJA
 
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Oferowana przez Kancelarię usługa windykacji jest skierowana zarówno do firm jak i osób fizycznych, które mają problemy z wyegzekwowaniem należnych środków pieniężnych, ale także innych zobowiązań jak na przykład za wykonanie usługi. Jeżeli nie wiesz jak ściągnąć dług od dłużnika, jest to usługa przeznaczona dla ciebie. W trakcie pierwszych czynności staram się określić przyczynę zwłoki ze spełnieniem zobowiązania oraz ustalić z dłużnikiem jak najszybszy sposób jego uregulowania. W większości przypadków dług zostaje uregulowany już po pierwszym kontakcie z dłużnikiem. Jeżeli jednak zdarzy się, że dłużnik nie chce dobrowolnie wywiązać się ze swojego zobowiązania, uzyskam dla ciebie sądowy nakaz zapłaty lub wyroku wraz z klauzulą wykonalności, na podstawie których w twoim imieniu przystąpię do działań egzekucyjnych z majątku dłużnika. Gdy ujawni się taka potrzeba złożę wniosek o zabezpieczenie roszczeń, który może skutkować wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu. Na każdym etapie windykacji jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika i dzięki temu nie musisz się obawiać przegranej w Sądzie i utraty kosztów sądowych.


ANTYWINDYKACJA

Swoje usługi Kancelaria kieruje także do dłużników. Ponieważ specjalizujemy się w windykacji, wiemy także jak skutecznie jej przeciwdziałać. Wielokrotnie zdarza się, że windykacja kierowana jest do niewłaściwej osoby, bądź dłużnik nie otrzymał przez wszczęciem postępowania egzekucyjnego żadnych pism z sądu, a tym samym nie miał możliwości obrony. Spotykamy się również z częstą praktyką firm windykacyjnych, które żądają zapłaty długu przedawnionego lub przedawnionych odsetek. Jeżeli więc firma windykacyjna lub komornik sądowy chcę ściągnąć od ciebie dług, powinieneś jak najszybciej zgłosić się do nas.
POZOSTAŁE
Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Belczyka we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Moniki Budziak świadczy szerokie spektrum usług prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego m.in. ochrony dóbr osobistych, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów i innych. Jeżeli masz problem prawny, którego nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać skontaktuj się z nami.